Bindhe biluhuta ula ulau loduwo
Wanu ola mita ngo indha mopulito
Bindhe biluhuta malo sambe lolowo
Malita dadata ora sawa toho woto

Reff:
Monga bindhe bindhe biluhuta timi idu bele dilata moto lawa
Monga bindhe bindhe biluhuta timi idu bele dilata moto lawa

Bindhe biluhuta diyalu tou wewo
Bindhe biluhuta deboto Hulondalo

Iklan